Marc legal sobre l'accés a Internet de les persones empresonades a Catalunya

 

 

Legislació aplicable:

 

  • Article 25 Constitució i art 1 Llei Orgànica General Penitenciària: funció de reeducació i reinserció social de la pena privativa de llibertat.
  • Article 14 Constitució: dret a la igualtat.

  • Art. 51 Llei Orgànica General Penitenciària i Art. 41 i ss Reglament Penitenciari: comunicacions.
  • Art. 55 i ss Llei Orgànica General Penitenciària i Art. 118 i ss del Reglament: formació i cultura.
  • Art. 90 i ss Reglament d’Organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya: educació als centres penitenciaris.
  • Instrucció 1/2006, de 27 de març, reguladora dels procediments per disposar i afavorir el bon ús d’ordinadors personals i petits aparells electrodomèstics per als interns dels centres penitenciaris de Catalunya, i homogeneïtzar els criteris per tal que els interns puguin disposar d’aparells d’aquestes característiques als establiments penitenciaris: expressament no autoritza a l’accés i connexió de xarxes de comunicació.

 

 

S’han de distingir dos àmbits en l’accés a Internet:

 

 

  1. Consulta d’informació: en principi no hi ha cap impediment normatiu per a que a les presons els interns puguin utilitzar Internet per accedir a pàgines web (tipus biblioteca). Seria l’àmbit del dret universal a la llibertat d’accés d’informació a través de qualsevol mitjà i per a totes les persones, sense cap tipus de discriminació. I estretament lligat, com a eina fonamental avui en dia, al dret a la formació i a la reinserció social dels interns.

 

A nivell estatal, des de l’any 2006 hi ha un conveni entre la Direcció General d’Institucions Penitenciàries i Red.es per a dotacions informàtiques. A Catalunya ja existeixen punts d’accés a Internet en alguns centres penitenciaris (punts OMNIA) patrocinats per la Fundació FIAS.

 

  1. Comunicació amb l’exterior: la legislació penitenciària actual limita les comunicacions orals i presencials dels interns amb l’exterior, tant del número com de la seva durada (màxim de 5 trucades setmanals, amb presència d’un funcionari i màxim de 5 minuts: art. 47.4 RP. I com a mínim dues visites a la setmana de mínim 20 minuts: art 42 RP)

 

Pel que fa a les comunicacions escrites no hi ha cap limitació, poden comunicar-se per escrit amb les persones, associacions, professionals i institucions que vulguin, no hi ha limitacions de número, a excepció dels supòsits d’intervenció (aquí només poden enviar-ne dos per setmana: art 46 RP). No hi ha limitació però han de quedar registrades en uns llibres (d’entrada i de sortida).

 

Aquestes limitacions són les que poden suposar un problema pel lliure accés al correu electrònic, chats o bloggs. Entenc que s’haurien de considerar comunicacions escrites i només s’hauria d’avaluar tècnicament com és possible de registrar-les.

 

S’ha de posar de relleu que al centre penitenciari de Joves de Barcelona el juny del 2006 es va posar en marxa un programa “Bloggs des de la presó”amb 20 interns (www.bloggersdesdeprision.blogspot.com), en el qual podien contestar però amb restriccions (no a qüestions personals).

 

Febrer 2008