VALORACIÓ PRELIMINAR DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE REFORMA DE LA LO 4/2000, 11 DE GENER SOBRE DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS A ESPANYA I LA SEVA INTEGRACIÓ SOCIAL

Elaborat per la Comissió de Defensa del Col∙legi d’Advocats de Barcelona. Abril 2009.
Aquest document és un document preliminar que té com a objecte iniciar un treball d’estudi d’anàlisi de la futura reforma de la Llei d’estrangeria, que ha començat amb aquest avantprojecte de Llei presentat en desembre de 2008.

 

Podeu trobar aquest document a l’arxiu pdf adjunt.