Manifest de Juristes per la llengua i crida a manifestarse el dia 12 de setembre davant dels ajuntaments a les 7 del vespre

L’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, davant la situació creada per la interlocutòria dictada per la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 28.07.2011, desitja fer la declaració següent:

 

  1. La interlocutòria esmentada pretén indirectament una derogació de l’article 11 de la Llei d’educació de Catalunya, aprovada pel Parlament l’1 de juliol de 2009, i que estableix la llengua catalana com a llengua vehicular en l’ensenyament obligatori. Òbviament, per un essencial respecte a la divisió de poders, cap tribunal pot derogar una llei del Parlament, amb l’excepció del Tribunal Constitucional. L’establiment de com ha de ser el model lingüístic d’ensenyament queda fora absolutament de les competències del Tribunal Superior de Justícia.

 

 

  1. A més, la interlocutòria fa una interpretació esbiaixada de la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre l’Estatut, que en el seu Fonament Jurídic 24 va avalar expressament el sistema lingüístic de l’educació catalana, esmentant fins i tot jurisprudència anterior, ben al contrari del que afirma, no només la interlocutòria referida, sinó també la sentència del Tribunal Suprem que s’executa.

 

 

  1. En concret, el Tribunal Constitucional va dir que “resulta perfectamente legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, aunque siempre con el límite de que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma” (STC 337/1994, FJ 10)”.

  

  1. Cal recordar que aquest paper de “centre de gravetat” del català en l’ensenyament, quedaria reduït al no-res si es canviés l’actual model lingüístic d’ensenyament, vigent des de fa més de dues dècades. A més, es podria tornar a la situació prèvia a la immersió lingüística, de manera que una llengua minoritària com el català inevitablement quedaria arraconada i en perill de desaparició , tal i com està passant a d’altres territoris, en benefici del castellà.

 

  1. La interlocutòria de la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desatén, sense raonar-ho, les explicacions de la Conselleria, basades en dades objectives que demostren l’èxit d’un model lingüístic de l’ensenyament que ha estat capaç de garantir l’aprenentatge total de les llengües castellana i catalana.

 

  1. La necessitat de mantenir la immersió lingüística ens la demostra la mateixa pràctica de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ignora sistemàticament, després de tants anys, la llengua catalana i és incapaç d’utilitzar-la en les seves resolucions.

 

 

En conclusió,

 

Ens sentim emparats per la raó jurídica i per l’ètica universal i no podem consentir cap violència sobre els nostres drets lingüístics com a drets fonamentals d’un poble.

 

És per això, que ens constituïm en defensors dels nostres drets lingüístics i manifestem la ferma voluntat de sumar-nos a qualsevol iniciativa en defensa de la llengua i, en particular, a la convocatòria de SOMESCOLA.CAT que tindrà lloc davant de tots els ajuntaments de Catalunya el proper dilluns, 12 de setembre, a les 7 del vespre.