VALORACIÓ DE LA COORDINADORA CATALANA PER A LA PREVENCIÓ I DENÚNCIA DE LA TORTURA DE L’INFORME ANUAL 2011 DE L’AUTORITAT CATALANA PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA

La Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CCPDT) és una plataforma integrada per 14 entitats1 que treballen a favor dels drets humans i en concret en la denúncia i la prevenció de la tortura i altres formes de tractes cruels, inhumans o degradants. Des de l’any 2004, la CCPDT ha treballat per donar a conèixer el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants de les Nacions Unides, advocant per la seva implementació al nostre país.

A més del treball específic que realitzen cadascuna de les organitzacions i entitats de la CCPDT en els seus respectius àmbits, la Coordinadora ha desenvolupat una àmplia campanya de difu-sió a través dels mitjans, ha organitzat jornades de debat i taules rodones relacionades amb aquest tema, ha traduït i divulgat el Protocol d’Istanbul2 i ha realitzat estudis científics i propos-tes legislatives (al Parlament de Catalunya) a l’entorn d’un model de configuració del que cre-iem que hauria de ser un mecanisme català de prevenció de la tortura amb possibilitats reals i efectives de participació de la societat civil en la tasca a què fa referència l’OPCAT.

En el marc d’aquestes activitats, la Coordinadora presenta la següent valoració sobre el segon informe anual de l’Autoritat Catalana per la Prevenció de la Tortura (ACPT), el primer que re-porta sobre les visites realitzades als centres de privació de llibertat des de la seva creació.3
És per aquesta raó que l’informe ha generat molt d’interès entre les seves entitats ja que és el primer informe d’una institució especialment creada i dotada de recursos materials i professio-nals per estudiar la qüestió específica dels abusos que es poden cometre en els centres catalans privatius de llibertat.

Cal destacar, també, que és un informe que reflecteix la manera en què l’ACPT enfoca la im-plementació del Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura. En aquest context, la CCPDT ha volgut fer una valoració dels primers mesos de funcionament del mecanisme català de prevenció de la tortura.

Aqui podeu descarregar-vos el document complet