Qui som

L’associació va ser creada el 15 de setembre de 1986, a iniciativa d’un grup d’advocats i advocades que constituïen el nucli més actiu de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona, existent des del 1970 com a comissió interna del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. L’àmbit territorial de l’associació és el de Catalunya. Els nostres Estatuts estan inscrits en el Registre d’Associacions de Barcelona amb el número 8.505.

Som una associació sense ànim de lucre constituïda exclusivament per advocats i advocades adscrits a qualsevol dels col·legis professionals de l’àmbit territorial de Catalunya que hem incorporat als criteris orientadors de l’exercici de la nostra professió la defensa dels drets fonamentals de la persona, tant individuals com col·lectius, reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, el Conveni de Roma del 1950 i demés tractats internacionals constitutius del cos jurídic que anomenem Drets Humans.

El contingut dels nostres Estatuts determina que:

 Són finalitats i activitats de l’associació:

  1. Vetllar per a que siguin respectats els drets de la persona, tant individuals com col·lectius, i complides les normes i disposicions estatals i internacionals existents per a la garantia i protecció d’aquests drets, mitjançant la utilització dels medis de comunicació social, promoció de campanyes, actes públics, elaboració de propostes i suggeriments de modificacions de la legislació vigent adreçades als poders públics i a l’opinió, i l’adopció de totes aquelles mesures pertinents en defensa de l’efectivitat dels drets humans, inclosa la utilització de l’acció penal popular.
  2. Promoure l’estudi, coneixença i difusió dels drets de la persona, i especialment els reconeguts per la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans, i altres instruments i pactes internacionals.
  3. Col·laborar amb totes aquelles institucions, associacions, i organismes, d’àmbit nacional o internacional, públiques o privades, que tinguin per objecte la defensa i promoció dels drets de la persona.
  4. Impulsar els contactes amb col·lectius o associacions d’advocades i advocats d’altres àmbits territorials per tal de coordinar en l’àmbit internacional les actuacions destinades a la defensa i promoció dels esmentats drets.
  5. Seran objecte d’un tractament prioritari en el marc dels objectius anteriorment esmentats de defensa dels drets humans, els drets de les persones més febles des del punt de vista socioeconòmic i els drets col·lectius de les nacions oprimides.

Els òrgans directius de l’associació són:

  • l’assemblea general (màxim òrgan decisiu) i la junta directiva, qui gestiona, representa i administra l’associació i ha d’ésser designada i renovada per l’assemblea general.
  • La junta directiva està formada per set associats o associades, que trobant-se en plenitud dels drets socials, s’elegiran per votació de l’assemblea general, per ocupar els càrrecs següents: presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria, comptadoria i dos vocals, i es reunirà almenys un cop al mes, sent aquests càrrecs honorífics i gratuïts.

El domicili social:

L’associació té el seu domicili social al carrer Portaferrissa, 18, entl. 2a de Barcelona (08002).

 

La incorporació de noves persones associades:

Es fa mitjançant sol·licitud d’ingrés adreçada a la junta directiva avalada per dos membres de l’associació.

El text complert de l’Estatut es troba penjat a l’apartat d’aquesta pàgina web sota el vincle Llei de Transparència.

 

Què volem?

Constatem amb preocupació que el sistema de garanties democràtiques i el respecte dels drets i llibertats de la ciutadania es veuen amenaçats per un procés legislatiu i unes pràctiques policials i judicials que progressivament estan reduint l’àmbit de vigència dels drets humans fonamentals, tot prioritzant la lògica de la guerra permanent contra el terrorisme i la ideologia de la seguretat com a valor suprem. L’hegemonia de les tendències polítiques autoritàries i més repressives és un fet present a tota Europa, que condiciona la nostra realitat social i l’exercici de la nostra professió. Considerem que, ara més que mai, és necessari lluitar per consolidar el sistema de drets i llibertats assolits després de la derrota del feixisme en la Segona Guerra Mundial, i que ara es veu posat en qüestió. En aquesta lluita, hi volem tenir un lloc.

Volem ser un instrument eficaç de lluita contra les vulneracions dels drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes, i per la promoció i defensa dels drets cívics i les llibertats democràtiques. En relació a l’exercici professional, lluitem per la protecció i ampliació dels drets de la defensa davant de qualsevol instància judicial o administrativa, així com per la independència i el lliure exercici professional de l’advocacia.

 

Què fem?

Prestem atenció permanent a les reformes de la legislació en els àmbits penal, processal i social, amb especial dedicació a la legislació antiterrorista, a les qüestions penitenciàries, als drets dels estrangers i a l’accés de tots els ciutadans a la justícia, en el marc de la defensa d’ofici. En aquest sentit, elaborem estudis crítics de la legislació vigent i de les seves modificacions, impulsant, en el seu cas, propostes alternatives.

Portem a terme la celebració de jornades, col·loquis, campanyes i actes públics d’estudi i debat; la participació en la formació de l’opinió pública exposant les nostres propostes i denúncies en publicacions, comunicats i rodes de premsa; la intervenció activa en els debats socials, com interlocutors amb les autoritats administratives, els partits polítics i els moviments socials de base, així com amb altres entitats i associacions que treballen en l’àmbit dels drets humans.

Exercitem l’acció popular en causes penals seguides per vulneració de drets humans així com la interposició de demandes contencioses contra actuacions lesives de l’Administració.

En l’actualitat, i des del mes d’abril de 2017, cobrim el servei d’atenció i assessorament jurídic de l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona (OND), amb un contracte vigent fins el 31 de desembre de 2018, prorrogable per 12 mesos més, previ acord de les parts, en haver obtingut l’adjudicació del servei per concurs públic. Aquest mateix servei també el vàrem estar prestant des del desembre de 1999, any de creació de l’OND, fins el mes de juny del 2015.

Entre els anys 2001 i 2013 vàrem estar prestant un servei similar d’atenció i assessorament jurídic per l’Oficina de Drets Civils de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. I, des de finals de 2005 fins a l’octubre de 2015, també vàrem estar al càrrec d’oferir suport jurídic a l’Oficina de Drets Civils de l’Ajuntament de Gavà.

Assistim com a observadors acreditats a judicis orals penals, prestant especial atenció a procediments penals contra advocats i advocades.

Hem format part de la Comissió Civil Internacional d’Observació pels Drets Humans (CCIODH) en les seves diverses visites a Mèxic i hem participat en l’elaboració dels respectius informes que s’han fet arribar a diferents instàncies internacionals: Chiapas (febrer 1998), Chiapas (novembre 1999), Chiapas (març 2002), Atenco (maig-juny 2006) i Oaxaca (desembre 2006-gener 2007).

 

Vinculació amb altres entitats

Participem en el treball de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb la qual existeix una total identificació d’objectius i plantejaments, tant en la seva activitat interna dintre del Col·legi com externa (www.icab.cat). Una gran part dels nostres socis en formen part i hi treballen activament, tenint veu i vot en les seves reunions i assemblees.

Som membres de la FOCIR (Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes), plataforma formada per actors de la societat civil catalana que fan diplomàcia pública. Dins d’aquest marc, fomentem la presència de la nostra entitat i  de Catalunya a nivell internacional. Participem anualment en l’assemblea general, tenint-hi veu i vot.

Som membres, de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CCPDT), plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupats amb l’objectiu principal de vetllar per l’aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l’Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides. Participem activament en les reunions de treball, tenint-hi veu i vot. També participem en la coordinadora que existeix a nivell estatal, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT).

Participem, coordinadament amb altres associacions i agrupacions del món jurídic, en la Plataforma FRONTERES I DRETS, que té com a objectiu exigir el respecte dels drets universals davant la problemàtica dels immigrants, refugiats, demandants d’asil,  interns als CIES, devolucions en calent, etc.

Som membres fundadors de l’associació AED (ADVOCATS EUROPEUS DEMÒCRATES), constituïda a Estrasburg el 1987, i que agrupa una sèrie de sindicats i associacions d’advocats i d’advocades dels diferents països de la Unió Europea, units en la defensa dels drets de la ciutadania, en la preservació de la independència dels advocats i advocades, i en la lluita per la instauració d’un dret europeu democràtic i progressista. A través de l’AED participem en nombroses reunions internacionals, i ens obrim a una enriquidora confrontació amb experiències i cultures jurídiques diferents. Igualment a través de l’AED, estem integrats en l’anomenat “Legal Team” europeu, xarxa internacional d’advocats i advocades que actua en defensa dels drets a la lliure circulació, a la manifestació i a l’expressió dels moviments socials, en tant que són objecte de la repressió policial i judicial. Participem activament en els bureaus quadrimestrals i en l’assemblea anual, tenint-hi veu i vot, així com també en els col·loquis que periòdicament s’organitzen al voltant de temes d’actualitat.

Llei de transparència

És la nostra voluntat donar compliment al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per tal  de donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat, de la nostra activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al nostre abast, i per aquest motiu en l’apartat i enllaç “Llei de Transparència”, que es troba al marge dret de la pàgina d’inici de la nostra web, trobareu la documentació que, segons la llei, ha de ser accessible per a la consecució d’aquest fi.

Documentació:

·         Estatuts

·         Contracte Ajuntament Barcelona (OND)

·         Memòria anual 2015

·         Memòria anual 2016

·         Pressupost 2017